Resultater 2017

02.05.17 Gausdal-Nybygda 0-7
05.05.17 Lillehammer3-Nybygda 3-1
13.05.17 Øyer-Tretten-Nybygda 6-2
18.05.17 Biri-Nybygda 4-1
01.06.17 Brøttum-Nybygda 3-1
05.06.17 Nes-Nybygda 2-4
12.06.17 Ridabu2-Nybygda 6-2
16.06.17 Furnes2-Nybygda
20.06.17 Vingar-Nybygda
30.06.17 Vingrom-Nybygda
04.08.17 Nybygda-Gausdal
08.08.17 Nybygda-Vingrom
11.08.17 Nybygda-Lillehammer3
18.08.17 Nybygda-Øyer-Tretten
25.08.17 Nybygda-Biri
31.08.17 Nybygda-Brøttum
08.09.17 Nybygda-Nes
18.09.17 Nybygda-Ridabu2
24.09.17 Nybygda-Furnes2
30.09.17 Nybygda-Vingar

Kretsen sin hjemmeside